Klik hier om samen te werken met de Nr. 1 sponsor in Europa
Klik hier om model te worden
Klik hier om duizenden X filmpjes te bekijken

Latest Terms & Conditions version (V2.00) : 2019-10-01 00:00:00

Algemene voorwaarden

Onderwerp – Aanvaarding

Door toe te treden tot ons lidmaatschapsprogramma sluit u (hierna te noemen het "Lid") een contract af waarmee u zich verbindt met de firma DNX Network Sarl (hierna te noemen de "Firma") met als doel de promotie te verzorgen van de Diensten, in het bijzonder door de verspreiding van Reclamecampagnes en dit, tegen Beloning. Onze contractuele overeenkomsten bestaan uit i) onderhavige Algemene Voorwaarden ii) in het voorkomende geval, de Voorschriften van het Lidmaatschapsprogramma ii) Bijzondere Voorwaarden betreffende de Beloning van het Lid, het geheel wordt hieronder aangeduid als het "Contract".

In geval van tegenstrijdigheden tussen de termen van de Algemene Voorwaarden, de Voorschriften van het Lidmaatschapsprogramma en de Bijzondere Voorwaarden prevaleren de contractuele bepalingen van een hogere rang ten opzichte van die van een lagere rang in de navolgende volgorde: i) de Algemene Voorwaarden ii) De Voorschriften van het Lidmaatschapsprogramma iii) de Bijzondere Voorwaarden.

Door te klikken op "Ik aanvaard" verklaart, erkent en garandeert het Lid i) het Contract gelezen en aanvaard te hebben zonder beperkingen en zonder voorbehoud ii) de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid te bevestigen van de door hem verstrekte gegevens, in het bijzonder betreffende zijn identiteit.

1. Definities

De volgende, in enkelvoud of meervoud in onderhavige Algemene Voorwaarden gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

1.1 Lid: de medecontractant van onderhavig Contract, of dit nu een meerderjarige natuurlijke persoon (meerderjarig volgens de landelijk geldende wet in zijn woonplaats en/of in de plaats waar het Contract uitgevoerd wordt) of een rechtspersoon is, beschikkende over de volledige juridische bevoegdheid om het Contract af te sluiten en met de hoedanigheid van professional op Internet

1.2 Akkoord voor afdrukken: geldigverklaring door de Firma aan het Lid voor enige Vrije Reclamecampagne

1.3 Broker: duidt het volgens de regels, door de Leidende Firma, onder zijn verantwoordelijkheid erkende Lid en zijn naam van een Ledennetwerk

1.4 Reclamecampagnes: duiden de reclamecampagnes aan die bedoeld zijn om uitsluitend de Diensten te promoten die volgens de Contents van de Firma zijn uitgevoerd en, in het voorkomende geval, de Contents van de Leden, inclusief een Tracking die het Lid onder zijn verantwoordelijkheid verspreidt op verschillende dragers, in het bijzonder op de Internetsite(s)

1.5 Vrije reclamecampagnes: duiden een reclameadvertentie aan die uitgevoerd is door het Lid en bestemd is om uitsluitend de Diensten te promoten en die i) niet afkomstig is van de Contents van de Firma ii) een project voor aanpassing van de Contents van de Firma vormt iii) een drager vormt met als doel verspreid te worden via elektronische post (emailing). De Vrije Reclamecampagnes mogen door het Lid uitsluiten met een Akkoord voor afdrukken worden geëxploiteerd;

1.6 Klant: duidt iedere meerderjarige natuurlijke persoon of iedere privaatrechtelijke rechtspersoon aan die zich inschrijft en/of Diensten betaalt.

1.7 Algemene Voorwaarden (AV): duiden onderhavig document aan

1.8 Bijzondere Voorwaarden: duidt de rubrieken en informatie aan die te vinden zijn in de Ledenruimte, in het bijzonder de rubriek" mijn overmakingen "met name betreffende i) de voorwaarden voor Beloning van het Lid ii) de bijzondere voorschriften van het lidmaatschapsprogramma, met name de voorwaarden voor verspreiding van de Reclamecampagnes iii) de Betalingsdrempel, enz.

1.9 Contract: duidt onderhavige Algemene Voorwaarden, de Voorschriften van het Lidmaatschapsprogramma en de Bijzondere Voorwaarden aan

1.10 Contents van de Leden: duiden de verschillende contents, informatie en gegevens van het Lid aan, al dan niet beschermd door een recht van intellectuele eigendom i) verstrekt door de Firma voor het Personaliseren ii) aanwezig op de Internetsite, inclusief de domeinnaam en het URL-adres

1.11 Contents van de Uitgevers: duiden de verschillende contents aan met betrekking op de door de Uitgevers geëxploiteerde Diensten, in het bijzonder op hun Internetsite(s), al dan niet beschermd door een recht van intellectuele eigendom, met uitzondering van de Contents van de Firma

1.12 Contents van de Firma: duiden de modellen van webpagina’s, knoppen, banners, enz. en meer in het algemeen de promotiedrager van de Diensten aan, al dan niet beschermd door een recht van intellectuele eigendom, met name afkomstig uit de Contents van de Uitgevers en die verstrekt worden op het Lidmaatschapsplatform via de Ledenruimte en die, in het voorkomende geval, gepersonaliseerd kunnen worden met het oog op de verspreiding van de Reclamecampagnes door het Lid.

1.13 Kosten per Lead (KPL): duidt de Beloning aan van het Lid, berekend aan de hand van het aantal Inschrijvingen volgens de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde voorwaarden en criteria

1.14 Ledenruimte: duidt de ruimte bestemd voor het Lid op het Lidmaatschapsplatform aan, online toegankelijk met de ID’s. Met de Ledenruimte kan het Lid met name de Contents van de Firma selecteren, Reclamecampagnes aanmaken, de Statistieken raadplegen, de betaling van de Beloning activeren, enz.

1.15 Uitgevers: duidt de verschillende uitgevers van de Internetsites van de Uitgevers en Diensten aan

1.16 ID’s: duidt de ID en het wachtwoord aan die uitsluitend aan het Lid zijn toegekend en die hem toegang geven tot het Lidmaatschapsplatform

1.17 Inschrijving: duidt de toegang door de Klant vanaf de Reclamecampagne aan, met name via een hyperlink, naar een pagina voor inschrijving op de Diensten en vervolgens de verstrekking door de Klant aan de Uitgevers van alle informatie die nodig is voor zijn inschrijving voor een of meerdere Diensten en de correlatieve bevestiging van zijn inschrijving door de Uitgevers

1.18 Informatie: duidt de informatie, documenten, gegevens, enz. aan, niet zijnde de Contents van de Firma, in het bijzonder afkomstig van het Lidmaatschapsplatform en meer in het algemeen alle elementen die de Firma naar het Lid heeft doorgestuurd voor de uitvoering van het Contract

1.19 One Shot: duidt de Inschrijving aan, gevolgd door een (1) Betaling en die een commissie ten gunste van het Lid tot gevolg heeft op basis van deze Betaling, waarvan het bedrag bepaald wordt in de Bijzondere Voorwaarden en met uitsluiting van enig later commissieloon

1.20 Gesponsorde link: duidt de Referencering van de Internetsite door middel van een reclame-hyperlink (of commerciële hyperlink) aan, waarbij naar de Internetsite van het Lid of de Internetsite van de op een van de Zoekmachines weergegeven Uitgevers gewezen wordt

1.21 Merk: duidt het/de herkenningsteken(s) aan (merk, bedrijfsnaam, handelsnaam, merknaam, domeinnaam, logo, enz.) van de i) Uitgevers, in het bijzonder waaronder zij de Diensten ii) van de Firma iii) van derden te koop aanbieden

1.22 Sleutelwoord(en): duidt/duiden het/de sleutelwoord(en) aan die door het Lid bij Zoekmachine(s) bepaald en gereserveerd heeft en waarmee de Internetsite gereferenceerd kan worden in de Zoekmachine(s) via de Gesponsorde Link

1.23 Zoekmachine: duidt het programma aan dat de content van verschillende Internetbronnen indexeert en meer in het bijzonder van de Internetsites, waardoor de internaut die een Webbrowser gebruikt, in staat is informatie te zoeken aan de hand van verschillende parameters, met name met behulp van sleutelwoorden of zoekopdrachten

1.24 Statistische tools: softwaretools van de Firma of van derden die gebruikt worden op het Lidmaatschapsplatform voor het registreren i) van de bezoekintensiteit van Klanten en/of ii) van de Inschrijvingen en/of iii) van de Betalingen

1.25 Betaling: duidt de uitgevoerde, volledige en definitieve betaling(en) aan, met uitsluiting van de geweigerde of geannuleerde betalingen, uitgevoerd door de Klant bij de Uitgevers om van de Diensten gebruik te maken

1.26 Partij(en): duidt het Lid en/of de Firma aan

1.27 Lidmaatschapsplatform: duidt de technische platforms aan van de Firma, met name toegankelijk via het URL-adres www.dating-affiliation.com, www.xcams-partners.com et www.the-adult-company.com voor toegang tot de Ledenruimte

1.28 Personalisering: duidt het proces aan waarmee het Lid in de Ledenruimte Contents van de Firma kan personaliseren door de verstrekking van de Contents van het Lid

1.29 Portaal: duidt een Internetsite aan die gespecialiseerd is in een al dan niet bijzondere sector, met een veelvoud aan ingangen via hyperlinks naar Internetsites van derden en/of Zoekmachines

1.30 Referencering: duidt een geheel van technieken aan waarmee door middel van natuurlijke referencering een Internetsite geïndexeerd kan worden in de Zoekmachines of zelfs in webgidsen om de zichtbaarheid en de positionering van de Internetsite te optimaliseren, te ontwikkelen en te verbeteren

1.31 Betalende Referencering: duidt een betalende referenceringswijze aan voor de Internetsites via een Gesponsorde Link (bijvoorbeeld de dienst AdWords van Google), waarmee een Website geïndexeerd kan worden in de Zoekmachines, over het algemeen aan de hand van het reserveren van een Sleutelwoord en volgens een veilingssysteem

1.32 Ledennetwerk: duidt het ledennetwerk aan waarmee de Broker i) beschikt over contractovereenkomsten voor verspreiding op de online dragers die door de betreffende leden uitgegeven worden ii) contractuele bepalingen heeft afgesloten die minstens gelijk aan het Contract zijn

1.33 Uitgebreide zoekopdracht: duidt een weergavetechniek door de Zoekmachines van de Gesponsorde Link van het Lid aan, afhankelijk van de reservering van een Sleutelwoord, door middel van afwisseling of cumulatie, met name i) door de aanwezigheid in de door de internaut ingevoerde zoekopdracht van meerdere sleutelwoorden, met daarin het Sleutelwoord ii) door het door de Zoekmachine in aanmerking nemen van synoniemen tussen de door de internaut ingevoerde zoekopdracht op deze Zoekmachine en het Sleutelwoord

1.34 Beloning: duidt de beloning exclusief BTW aan die de Firma schuldig is aan het Lid als tegenprestatie voor de verspreiding van Reclamecampagnes en tegelijkertijd de Inschrijving en/of de Betaling aan de Klanten. De beloning wordt vastgesteld aan de hand van het gekozen type overmaking: aantal Inschrijvingen en/of One shots en/of Share Inkomsten

1.35 Share Inkomsten: duidt de Beloning aan die een tegenprestatie is voor de verspreiding van de Reclamecampagnes en tegelijkertijd i) de Inschrijving ii) de opeenvolgende Betaling(en) van de Klanten en die leidt tot een commissie voor iedere Betaling zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden

1.36 Statistieken: statistieken verkregen door de Statistische tools betreffende de Reclamecampagnes van het Lid

1.37 Betalingsdrempel: betalingsdrempel vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, rubriek "mijn overmakingen" aan de hand waarvan de Firma de Beloning aan het Lid overmaakt. De betalingsdrempel is op dit moment € 100

1.38 Diensten: duiden de online door de Uitgevers te koop aangeboden producten en diensten

1.39 Internetsite: duidt de online drager(s) aan, zoals website, blog, Portaal, enz. uitgegeven door het Lid onder zijn verantwoordelijkheid en zijn naam en waarvan het/de URL-adres(sen) ingeschreven is/zijn in zijn Ledenruimte

1.40 Internetsite van de Uitgevers: duidt de Internetsite(s) aan van de Uitgevers waarvan het/de URL-adres(sen) vermeld staat/staan op het Lidmaatschapsplatform

1.41 Tracking: duidt de aan het Lid verstrekte technische ID aan die in alle gevallen in de Reclamecampagnes moet worden geïntegreerd om de Klanten afkomstig van het Lid te identificeren en, in het voorkomende geval, recht te hebben op een Beloning.

1.42 Grondgebieden: duidt de grondgebieden aan waar het Lid de Reclamecampagnes kan verspreiden, zoals deze vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden, met uitzondering van de Verboden zones

1.43 Verboden zones: duidt de grondgebieden aan waarin het het Lid verboden is direct of indirect de Reclamecampagnes te verspreiden, te weten: i) Algerije, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Noord-Korea, Egypte, Iran, Irak, Japan, Jordanië, Koeweit, Libië, Marokko, Pakistan, Qatar, Chinese Republiek, Singapore, Syrië ii) en meer in het algemeen bestemd voor enige andere geografische plaats met een politieke entiteit of een willekeurig deel van deze plaats waarin de toegang en/of het bekijken en/of het downloaden en/of het verspreiden en/of enig ander gebruik van de Diensten inbreuk zou vormen op enige van toepassing zijnde wet of regelgeving.

2. Inwerkingtreding – Periode – Wijzigingen – Non-Exclusiviteit

2.1 Onderhavig contract wordt afgesloten voor een onbepaalde periode die ingaat op het moment van de aanvaarding hiervan door het Lid en tot i) de uitvoering van een van beide Partijen ii) en/of zolang een Beloning aan het Lid verschuldigd is.

2.2 Het Lid is op de hoogte van het feit dat de Algemene Voorwaarden, de Voorschriften van het Lidmaatschapsprogramma en de Bijzondere Voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving aan het Lid. Het Lid is op de hoogte van het feit dat de Bijzondere Voorwaarden over het algemeen iedere drie (3) maanden gewijzigd worden. Het is dan ook de taak van het Lid om regelmatig de Ledenruimte te bezoeken en de eventuele wijzigingen van het Contract te raadplegen. Het Lid erkent dat het door hem verspreiden op welke drager dan ook, in het bijzonder de Internetsite, van de Reclamecampagnes gelijk staat aan het aanvaarden van het Contract, ook gewijzigd.

2.3 Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, betreft dit een niet-exclusief Contract.

3. Verplichtingen van de Firma

3.1 Contents van de Firma:

3.1.1 De Firma verplicht zich de Contents van de Firma ter beschikking te stellen aan het Lid via de Ledenruimte van het Lidmaatschapsplatform en Personalisering hiervan toe te staan. De Firma doet zijn uiterste best om de Contents van de Firma te vernieuwen of te vervangen zonder echter gehouden te zijn aan enige regelmatigheid in dit opzicht.

3.1.2 De Firma geeft het Lid toestemming om de Reclamecampagnes te verspreiden op iedere drager, in het bijzonder de Internetsite, m.u.v. de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde beperkingen, en dit, voor een verspreiding op en/of met bestemming van de Grondgebieden.

3.2 Lidmaatschapsplatform – Ledenruimte - Statistieken:

3.2.1 De Firma doet zijn uiterste best om het Lid 24 uur per dag en 7 dagen per week via het telecomnetwerk toegang te verstrekken tot het Internet van het Lid, tot het Lidmaatschapsplatform en/of de Ledenruimte, m.u.v. van onderbrekingen die nodig zijn voor onderhoudswerkzaamheden die tot ontoegankelijkheid kunnen leiden, zonder dat het Lid hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

3.2.2 De Firma doet zijn uiterste best om de Statistische tools te installeren en het Lid in staat te stellen om via de Ledenruimte toegang tot de Statistieken te krijgen.

3.3 Betaling van de Beloning:De Firma verplicht zich de Beloning aan het Lid over te maken vanaf de Activeringsdrempel en binnen de in artikel 7 vermelde termijnen. 3.4 Bijstand:De Firma verplicht zich het Lid bijstand te verlenen via de Ledenruimte.

4. Verplichtingen van het Lid

4.1 Informatie van het Lid – ID – Toegang tot de Ledenruimte:

4.1.1 Het Lid verklaart en erkent dat de door hem in de Ledenruimte verstrekte informatie, in het bijzonder betreffende zijn identiteit, zijn adresgegevens, zijn bankgegevens, zijn Internetsite, enz., essentieel en bepalend zijn voor de uitvoering van het Contract door de Firma. Hij verplicht zich de Firma trouw en zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen hiervan, in het bijzonder door deze regelmatig bij te werken in de Ledenruimte.

4.1.2 Het Lid is verantwoordelijk voor het behoud en het gebruik van de ID’s. Toegang tot de Ledenruimte met de ID's wordt geacht van rechtswege door het Lid uitgevoerd te zijn. In geval van diefstal van de ID’s verplicht het Lid zich de Firma hier direct van op de hoogte te brengen.

4.1.3 Het Lid erkent dat het voor de uitvoering van het Contract noodzakelijk is om regelmatig in te loggen op de Ledenruimte.

4.2 Reclamecampagnes – Internetsite:

4.2.1 Het Lid maakt en verspreidt vervolgens op zijn kosten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid de Reclamecampagnes en/of de Vrije Reclamecampagnes. Het Lid verplicht zich om voor de exploitatie de Vrije Reclamecampagnes voor te leggen aan de Firma, teneinde een Akkoord voor afdrukken te verkrijgen. Hierbij dient vermeld te worden dat een Akkoord voor afdrukken in geen geval een bevestiging door de Firma vormt van de wettigheid, de juistheid, de geldigheid, de conformiteit, enz. van de Vrije Reclamecampagnes.

4.2.2 Op grond van essentiële, bepalende en cumulatieve voorwaarden, zonder welke de Firma het Contract niet zou hebben afgesloten, verklaart en garandeert het Lid de Firma dat:

4.2.2.1 de Internetsite, de Contents van het Lid en de dragers voor verspreiding die hij geselecteerd zal hebben voor de Reclamecampagnes op geen enkel moment enige wet of beschikking of enige regelgeving zullen overtreden of illegale activiteiten zullen promoten, in het bijzonder, zonder dat deze lijst beperkend is: - contents presenteren of promoten die inbreuk doen op de openbare orde, op de menselijke waardigheid of op de goede zeden, in het bijzonder obscene contents; - kinderporno en/of contents bevatten of promoten waarin minderjarigen ten tonele gevoerd worden of waarbij gesuggereerd wordt dat het minderjarigen betreft en/of die inbreuk doen aan de rechten van minderjarigen; - discriminatie promoten, met name gebaseerd op ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd; - diffamerende, beledigende, haatdragende, bedreigende, misleidende, misdaden en/of strafbare feiten, in het bijzonder tegen de menselijkheid, of in staat om te intimideren, of het begaan van misdaden of strafbare feiten te verheerlijken, bevatten; - de rechten van derden overtreden, met name de rechten van intellectuele eigendom (zoals met name auteursrechten, onderscheidende tekens – merk, bedrijfsnaam, merknaam, handelsnaam, logo, domeinnaam, inclusief de Merken-, patenten, fabrieksgeheimen, knowhow, enz.), de Contents van de Uitgevers of de rechten van reclame, het recht op privacy, recht op een afbeelding, enz. ; - berichten, op welke drager en op welke wijze dan ook versturen, in het bijzonder via elektronische post, i) naar personen die niet gevraagd of aanvaard hebben dit soort berichten (SPAM) te ontvangen en/of ii) die programma’s, bestanden, datastromen of andere contents bevatten, zoals met name virussen, computerwormen, "Trojaanse paarden "of enige andere gelijkwaardige computerapplicatie.

4.2.2.2 het Lid beschikt over de volledige juridische bevoegdheid het Contract af te sluiten en uit te voeren

4.2.2.3 het Lid beschikt over alle benodigde toestemmingen, verklaringen, vergunningen, enz. voor het leiden van zijn activiteiten, zowel voor de uitgave van zijn Internetsite als voor de uitvoering van het Contract

4.2.2.4 het Lid is bij met al zijn administratieve, sociale en fiscale verplichtingen en douaneverplichtingen, ook wat betreft zijn aangiften.

5. Intellectuele eigendom

5.1 De Firma verleent het Lid het recht Contents van de Firma te reproduceren en weer te geven, met uitzondering van alle andere rechten, met name van aanpassing, correctie, vertaling, verdeling, enz., in zoveel exemplaren als het Lid nodig acht en dit uitsluitend i) in de Reclamecampagnes en/of de Vrije reclamecampagnes ii) voor het promoten van de Diensten iii) voor een exploitatie op de Internetsite, als op iedere digitale drager op het Internet, met uitzondering van iedere andere drager iv) bestemd voor de Grondgebieden. Deze verleende rechten zijn niet exclusief en niet overdraagbaar. Deze worden verleend voor de geldigheidsperiode van het Contract, tenzij een kortere periode staat aangegeven in de Ledenruimte.

5.2 Het Lid verklaart en erkent dat het Contract te zijner gunste geen enkele overdracht van de rechten van intellectuele eigendom over de Contents van de Firma, de Contents van de Uitgevers of van de Merken verleent. Hij draagt, voor zover nodig, voor het wereldwijde grondgebied, al naar gelang hun verwerving, alle rechten van intellectuele eigendom die hij zou kunnen verkrijgen, in het bijzonder in geval van aanpassing, wijziging, vertaling, enz. van de Contents van de Firma, de Contents van de Uitgevers, de Merken, uitsluitend over aan de Firma, in het bijzonder in het kader van de Vrije reclamecampagnes.

5.3 Het lid verleent aan de Firma het recht om de Contents van het Lid toe te voegen, te wijzigen, te corrigeren en aan te passen om deze toe te voegen aan de Contents van de Firma, in even zoveel exemplaren als de Firma dit nodig acht en wel uitsluitend i) op het Lidmaatschapsplatform ii) om de Reclamecampagnes te genereren ii) voor het promoten van de Diensten iii) voor een exploitatie op de Internetsite en iedere digitale drager op Internet, met uitsluiting van iedere andere drager iv) bestemd voor de Grondgebieden. Deze verleende rechten zijn niet exclusief en niet overdraagbaar. Zij worden verleend gedurende de geldigheidsperiode van het Contract.

5.4 Iedere Partij garandeert aan de andere Partij dat hij over alle rechten beschikt die nodig zijn voor de overdracht van de hierboven vermelde rechten.

5.5 Het Lid zal de Merken, de Contents van de Firma en de Contents van de Uitgevers niet deponeren, registreren of reserveren, waar ook ter wereld.

5.6 Het Lid zal i) de Merken niet als Sleutelwoorden reserveren, ii) de weergave van een Gesponsorde Link niet toelaten of laten toelaten na een zoekopdracht met exact dezelfde Merken of in een gelijkwaardige vorm, alleen of met enige andere term, ook voortvloeiend uit de Uitgebreide Zoekopdracht, en in het bijzonder de Merken met een negatief Sleutelwoord verbinden in een Gesponsorde Link iii) de Merken niet weergeven in een Gesponsorde Link iv) in het kader van een Reclamecampagne van een sponsor niet een fictief sponsoringaccount aanmaken, met name voor de verkrijging van een Inschrijving.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Het Lid erkent dat de Beloning afhangt van talrijke factoren, zoals de doelmatigheid van de Reclamecampagnes, de Vrije reclamecampagnes en de benadrukking hiervan, met name op de Internetsite, van het vermogen van het Lid een natuurlijke of betalende bezoekersintensiteit te genereren, enz. en dat de hoogte van de Beloning voornamelijk afhangt van het Lid en niet van de Firma. Het Lid kan de Firma, de Uitgevers en/of enige derde waarvan zij afhankelijk zijn, niet aansprakelijk stellen voor de afwezigheid of het lage niveau van de Beloning, in het bijzonder met betrekking tot de door het Lid gemaakte kosten om het Contract uit te voeren.

6.2 Het Lid verklaart en erkent dat de Contents van de Firma in oorspronkelijke staat, zonder andere garantie geleverd worden, tenzij de Algemene Voorwaarden anders bepalen. De Firma heeft geen toezicht of controle op de content van de Internetsite en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze content.

6.3 Iedere Partij zal de andere Partij schadeloos stellen voor schade die deze aan de andere Partij berokkent, met, zoals uitdrukkelijk onderling is overeengekomen, uitsluiting van indirecte schade, zoals het verlies van computergegevens, verlies van imago, van omzet, van marge, enz.

6.4 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 6.3 zal het Lid, indien hij zijn verplichtingen krachtens artikel 4.2.2 niet nakomt, gehouden zijn alle schade en nadelige gevolgen, ook indirect, aan de Firma dienen te vergoeden.

6.5 Volgens een voor de Firma essentiële en bepalende voorwaarde, zonder welke dit contract niet afgesloten zou zijn, beperkt zijn aansprakelijkheid op grond van het Contract, zonder onderscheid volgens oorzaken en nadeel, zich tot de door de Firma aan het Lid betaalde bedragen binnen de twaalf (12) maanden volgend op het schade veroorzakende feit.

7. Beloning

7.1 Het Lid ontvangt een Beloning aan de hand van, in het voorkomende geval, het in de Statistieken aangegeven aantal Inschrijvingen of Betalingen. De Beloning aan de hand van het aantal Betalingen wordt vastgesteld aan de hand van de One shot of de Share inkomsten. De bedragen, percentages en periodes worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. De geannuleerde of geweigerde Betalingen zullen op grond van de Share inkomsten van de Beloning worden afgetrokken.

7.2 Om rekening te houden met de ontwikkeling van de markt, wordt het Lid geïnformeerd dat deze elementen gemiddeld iedere drie (3) maanden gewijzigd worden en van toepassing zijn op alle Reclamecampagnes en/of Vrije reclamecampagnes, inclusief degene die voorafgaand aan de wijziging van de Bijzondere Voorwaarden opgezet werden. Om die reden dient het Lid regelmatig de Bijzondere Voorwaarden na te kijken en, in het voorkomende geval, de Reclamecampagnes en/of Vrije reclamecampagnes te wijzigen of te stoppen.

7.3 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7.3 en van de Betalingsdrempel kan het Lid in zijn Ledenruimte de betaling van de Beloning activeren. De Beloning zal overgemaakt worden onder voorbehoud van de uitgifte door het Lid van de bijbehorende factuur in zijn Ledenruimte. De Beloning zal op de 20e van iedere kalendermaand overgemaakt worden op de in de Ledenruimte vermelde bankrekening van het Lid.

8. Opschorting – Opzegging

8.1 Iedere Partij kan onderhavig Contract op ieder moment opzeggen, met of zonder opgaaf van redenen, onder voorbehoud van een voorafgaande kennisgeving aan de andere Partij.

8.2 Iedere Partij kan onderhavig Contract opzeggen na een aanmaning zonder reactie na een periode van acht (8) volle dagen.

8.3 Indien het Lid een van de bepalingen van het Contract overtreedt, in het bijzonder betreffende zijn essentiële verplichtingen van artikel 4.2.2, dan kan de Firma op ieder moment, ook zonder voorafgaande kennisgeving, dit Contract opschorten en daarmee ook het account van het Lid, alsmede iedere verschuldigde Beloning. Het Lid kan hiervoor geen enkele schadevergoeding claimen.

8.4 Het om welke reden dan ook opschorten en/of opzeggen van het Contract heeft de volgende gevolgen: - blokkering van de Beloning; - tijdens de opzegtermijn dient de relatie tussen de Partijen op loyale, eerlijke en normale wijze voortgezet worden; - aan het einde van het contract stopt het Lid met het gebruik van de Reclamecampagnes en/of de Vrije reclamecampagnes, en in ieder geval van de Contents van de Firma; - de Beloning zal slechts vanaf een periode van honderdtwintig (120) dagen na de opzegging van het Contract overgemaakt worden.

9. Relatie tussen de Partijen

9.1 Iedere Partij handelt als onafhankelijke marktpartij voor eigen risico.

9.2 Het Contract creëert of vormt geen enkele verbintenis, joint-venture, bedrijfsfusie, volmacht of partnerschap van welke aard dan ook tussen het Lid en de Firma, zijn werknemers, medewerkers of rechthebbenden.

10. Correspondentie – Bewijs

10.1 De correspondentie tussen de Partijen geschiedt hoofdzakelijk via elektronische post en via de Ledenruimte.

10.2 De Partijen verklaren dat de per elektronische post, via de Ledenruimte en meer in het algemeen via het Lidmaatschapsplatform verzonden informatie tussen de Partijen bewijskracht heeft. De elementen, zoals het moment van de ontvangst of de uitgifte, alsmede de kwaliteit van de ontvangen gegevens, hebben bewijskracht volgens de prioriteit zoals deze voorkomen op de informatiesystemen van de Firma, tenzij de Klant een schriftelijk bewijs van het tegendeel aandraagt. Het bereik van het bewijs van de door de computersystemen van de Firma afgegeven informatie is dat wat toegewezen wordt aan een origineel in de zin van een op schriftelijk papieren document dat met de hand ondertekend is.

10.3 De bestanden van de Firma hebben bewijskracht bij het bepalen van alle Statistieken, inclusief met name het aantal Inschrijvingen, Betalingen, geannuleerde Betalingen, Betalende Leads of Share Inkomsten. Tegenstrijdigheden of fouten moeten binnen een (1) maand na de inschrijving van de betreffende informatie bij de Firma aangemeld worden om uitsluiting van het Lid te vermijden.

11. Onoverdraagbaarheid - Uitbesteding

11.1 De rechten en verplichtingen van onderhavig Contract kunnen niet geheel of gedeeltelijk door het Lid overgedragen of doorgegeven worden.

11.2 Het Lid zal bovendien de rechten en verplichtingen van onderhavig Contract niet uitbesteden.

12. Ledennetwerk

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Firma zal het Lid niet over een ledennetwerk beschikken dat hij volledig of gedeeltelijk van het Contract laat profiteren. Het Lid moet hiertoe de Firma benaderen om diens goedkeuring te verkrijgen om een Superlid te worden, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid en onder zijn naam zijn Ledennetwerk kan laten profiteren van het Contract. In dit geval is de Firma de enige medecontractant van het Superlid, met uitsluiting van het Ledennetwerk. Het Superlid moet bepalingen opleggen aan het Ledennetwerk die minstens gelijk zijn aan die van het Contract en zijn Ledennetwerk leiden. Het Superlid vrijwaart en behoedt de Firma voor vorderingen, claims, geschillen zoals voortvloeiend uit de uitvoeringsvoorwaarden door het Superlid door zijn contractuele relatie met het Ledennetwerk.

13. Vertrouwelijkheid

De Partijen verplichten zich wederzijds tot een vertrouwelijkheidsverplichting in het kader van de uitvoering van onderhavig Contract. De vertrouwelijkheidsverplichting wordt tot een (1) jaar na het om welke reden dan ook onderbreken van het Contract voortgezet.

14. Overmacht

14.1 Geen der Partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij het vervullen van zijn contractuele verplichtingen of de onmogelijkheid hiertoe als gevolg van een of meerdere gevallen van overmacht buiten hun wil en controle om, zoals: sociale conflicten, ingreep van burgerlijke of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, slechte werking, onderbreking van het telecomnetwerk of van de elektriciteitsvoorziening.

14.2 In geval van overmacht dient de betreffende Partij de andere Partij hiervan schriftelijk in kennis stellen en al het mogelijke te doen om een oplossing te vinden of te trachten de gevolgen te beperken om zo spoedig mogelijk zijn contractuele verplichtingen na te komen. Indien het geval van overmacht langer dan dertig (30) dagen zou moeten duren, hebben beide Partijen de mogelijkheid onderhavig Contract van rechtswege op te zeggen.

15. Personeelsbeding

15.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Firma zal het Lid een medewerker van de Firma niet direct of indirect een baan aanbieden. Deze verplichting blijft gedurende twee (2) jaar vanaf het einde van het Contract geldig.

15.2 Bij het niet in acht nemen van deze verplichting, onverminderd iedere eventueel door een bevoegde rechtsmacht toegewezen schadeloosstelling die door de Firma geclaimd kan worden, zal het Lid de Firma een bedrag moeten betalen dat gelijk is aan twaalf (12) maanden van het laatste, door de ontslagen werknemer ontvangen salaris.

16. Handelsreferenties

16.1 Het Lid geeft de Firma uitdrukkelijk toestemming zijn bedrijfsnaam, zijn handelsnaam, zijn domeinnamen, zijn merken en/of zijn logo als handelsreferentie te gebruiken en te reproduceren op alle dragers naar keuze van de Firma.

16.2 Deze toestemming geldt gedurende de geldigheidsperiode van onderhavig Contract en gedurende 6 maanden na het om welke reden dan ook vervallen hiervan.

17. Volledigheid

Onderhavig Contract vormt de volledige bestaande overeenkomst tussen het Lid en de Firma en vervangt en annuleert enige andere vorige overeenkomst, discussie of verklaring, schriftelijk of mondeling.

18. Gedeeltelijke invaliditeit

Indien een van de bepalingen van het Contract om welke reden dan ook als nietig of niet inroepbaar beschouwd moet worden, zal deze bepaling verwijderd worden, zodat de andere resterende bepalingen inroepbaar zullen blijven. Behoudens specifieke andersluidende bepalingen blijven de andere bepalingen van onderhavig Contract volledig gelden ten gevolge van de als nietig beschouwde bepaling.

19. Toepasbare wet - Bevoegde rechtsinstantie

ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VALLEN ONDER HET LUXEMBURG RECHT. GESCHILLEN BETREFFENDE DE UITLEG, DE UITVOERING, DE GEVOLGEN EN DE TOEPASSING VAN ONDERHAVIG CONTRACT ZULLEN VOORGELEGD WORDEN AAN DE BEVOEGDE RECHTSINSTANTIES IN LUXEMBURG (G.D. LUXEMBURG), INCLUSIEF VOOR KORT GEDING PROCEDURES OF REQUESTPROCEDURES EN WEL, NIETTEGENSTAANDE MEERDERE VERWERENDE PARTIJEN EN/OF OPROEPING IN VRIJWARING.